Handiresco sẽ tăng vốn điều lệ lên 480 tỷ đồng

UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4772/QĐ-UBND về việc tăng vốn điều lệ của Handiresco

Hình ảnh tại một dự án của Handiresco

Hình ảnh tại một dự án của Handiresco

Theo đó, UBND Thành phố Quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Handiresco từ 300 tỷ đồng lên 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng).

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có trách nhiệm bổ sung vốn điều lệ theo quy định trong thời hạn 3 năm từ ngày ban hành Quyết định; đồng thời liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/8/2016. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có trách nhiệm thực hiện theo quy định.